linux_shell编程

SHELL编程

编程语言
机器语言 01010101
低级语言(汇编语言) 助记词(转义器 将助记词编译成机器语言)
高级语言 跨平台
编译型(编译器) 将标准文档转成对应平台的汇编
C / C++

    解析型(解析器)   将文档实时转义成平台指令
      Shell PHP Python JavaScript, GO

    编译解析型(编译器/虚拟机)
      Java C# PHP Python JS, 易, OC, swift

:D 一言句子获取中...